Tento blog se zobrazuje na dočasné adrese. Pro zveřejnění je třeba blog aktivovat.

Channeling

Na obálce: Svou intuici nelze přijmout pouhým prohlášením, ale neustálou aktivní vůlí a osobní zkušeností. Tento celoživotně náročný proces je označován jako channelingová mystika. Je o přijetí intuice jako hlavní Autoritu.

Channeling jsou různé druhy komunikace s těmito vyššími úrovněmi vědomí (Nadjá, božské Já, Mistři a Zdroje), jež tvoří hierarchický systém. Provádějí ho odedávna šamani, proroci, mystikové i zasvěcenci všech kultur.

Channelingová mystika je intenzivní duchovní Cesta prováděná osobním vedením intuicí. Obsahuje očisty osobnosti a extaticko-tísnivé transformace rozšířeného vědomí zejména v dynamických meditacích s prožíváním dokonalých božských myšlenek, vizí a pocitů. Proces přináší duševní hygienu a kvalitu života, projevující se zčásti extatickým božským pocitem (Slunce v duši), nepřítomnost negativit (strach, žárlivost, nenávist, závist, malost, pocit méněcennosti) i zdokonalené vnímání, chápání i jednání v souladu s harmonii Multiverza a Jeho Stvořitelem.

 

 

Zesílená intuice channelingové mystiky

 

Ve Škole moudrosti božské intuice

 

Intago

 

Principy Stvoření

Výcvik zasvěcenců

Fáze a etapy channelingové mystiky

Přílohy: Poznatky z duchovního vývoje

Příklady channelingu

Psychoterapeutická očista

Záznamy z mystických meditací

 Extaticko-tísnivé procesy v křesťanství a šamanismu

 

Druhé, doplněné vydání knihy Rozšířené vědomí channelingové mystiky

 

 

 

 

1.Výklad základních pojmů a vztahů

 

1.1 Kvalita života, intuice, duchovní vývoj a ego

Pro kvalitní život je nutné kvalitní jednání, jež vychází ze správného vnímání a rozhodování o vnějších a vnitřích dějích. Je výzvou ke zkoumání. Potřebujeme dobré znalosti života, moudrost. Život je však daleko složitější, než naše mysl může dokonale zvládnout, je nemožné posoudit všechny skutečnosti aktuální situace ani všechny důsledky našich rozhodnutí. Chybami se sice učíme, ale často je děláme opakovaně protože neznáme příčiny problémů. Důsledky nás pak dlouhodobě zatěžují. Neustále se také střetávají některé naše tužby s reálnými možnostmi a dlouho trvá, než to pochopíme a vzdáme se jich.

Proto je dobré mít silnou intuici, která má vyšší schopnosti, dovede poradit a nejen to. Je na nás, jaké místo jí dáme. Využívají ji i umělci a vědci, je základem veškeré virtuozity. Zesílit intuici je sice možné, ale je to dlouhodobá a náročná práce, protože je velkým zásahem do psychiky, která se musí zcela změnit.

Duchovní vývoj je zdokonalování kvality života, osobní rozvoj Sebepoznání, protože podstata života a nás je totožná. Je různě rychlý a kvalitní. Je zatížen mnoha mýty zakrývající neochotu se měnit. Hlavním problémem je ego, zablokovanost a neochota vůči intuici a složitosti života.

Hlavně je třeba intuici přijmout jako Autoritu. Pak ona se stává našim vnitřním guruem, Učitelem a Průvodcem životy. Bez učitele je každá škola fraškou. Odevzdanost božské intuici popisovaná a nenaplněná v náboženstvích určuje intenzitu a kvalitu duchovního rozvoje i života, to je její hlavní Záměr. Vyšší duchovní úroveň si prostě musíme zasloužit, podobně jako cokoliv jiného. Není to selanka, ale mnohaletý namáhavý výstup na posvátnou horu bohů Kailás.

 

 

1.2 Intuice a Bůh

Intuice je vyšší část naší psychiky, která jen málo probleskuje do vědomí, je spíše v nevědomí. Její vliv na náš život je velmi silný, bohužel však málo známý. Určitými metodami lze zesílit její projev ve vědomí a poznat její roli využitím obrovských možností změněných stavů vědomí, které otevírají pootevřenou bránu mikrokosmu intuice.

Rovněž je téměř neznámá, ale velmi důležitá úzká souvislost mezi intuicí a Bohem. Porovnáním mimořádných zkušeností ze zážitků v různých kulturách zjistíme překvapující podobnosti. Mystikové všech náboženství mluví o Bohu, vytržení, soukromém zjevení či osvícení, psychologové o peak experience či projevu intuice.

Všichni popisují ohromující tvůrčí Inteligenci, Nekonečnosti v nekonečně směrech, Věčnosti jejího projevu a nepopsatelné Dokonalosti, zcela se vymykající lidským možnostem. Hierarchická struktura intuice je tedy mostem k Bohu a nejvyšší části intuice již mají stejné atributy jako Stvořitel. Náboženství má tedy úzkou vazbu na psychologii a filozofii. To je základní poznání této knihy.

Na rozdíl od vágního pojmu Bůh nikdo nepochybuje o existenci intuice a nutnosti ji zesílit a tím si rozšířit vědomí. Všeobecně se přijímá myšlenka, že je třeba přijmout autoritu svědomí, která je však také součástí intuice.

Intuici používají proroci, mystikové, umělci a vědci, kteří využívají její vysoké tvůrčí a inteligenční schopnosti. Není pasivní, ale má vlastní záměry a metody, jak s člověkem pracovat na jeho rozvoji podle jeho okamžitých osobních možností, které jako dokonalý Učitel umí využít do maxima. Intuice neustále vyhodnocuje naši situaci a karmický zasáhne, když se naplní míra. Projevy odměn či trestů jsou logickým symbolizováním našich snah.

 

1.3 Channeling, mystika a channelingová mystika

Channeling je komunikace s intuicí, obecně se Životem. Používá se mnoho různých názvů a metod. Komunikuje se s Bohem jako u proroků, Duchem u šamanů i s duchy předků. Křesťané mají v modlitbách hovořit s Kristem a Duchem Svatým, který byl k tomu seslán. Vztah ke komunikaci s Ním je obrazem vztahu věřícího k Bohu. Ti kteří dnes channeling používají mimo náboženství se označují jako kontaktéři.

Co je to mystika? Podle původního významu slova je mystika vnímáním božského vědomí, jež je ve všech směrech dokonalejší než je lidské. Je o velikosti Boha a malosti ega. Mystikové také stáli u vzniku náboženství i při některých jejich reformách. Mystika existuje i v budhismu, kde se hovoří o Osvícení, Poznání.

Channelingová mystika je jejím vyšším stupněm channelingu a takovým druhem mystiky, který aktivně komunikuje, přijímá i prožívá dokonalejší formy informací, jež nejsou pouze verbální. Patří do psychologie i umění, nikoliv výhradně do náboženství, ač používá některé náboženské termíny.

V této mystice jde o ochotu přijímat intuicí vedené procesy i její vyšší spoluúčast ve svém životě. Není u ní tedy důležitá víra, vliv jakákoliv církve se svou hierarchií, svatými knihami a rituály, i když chápe souvislosti s mystikou všech náboženství. Jakýkoliv rituál je částečným přijetím Boha či intuice.

Není útěkem před světem ani výztuhou ega, to intuice prolamuje. Život má smysl takový, jaký je. Poznává, že každý život s jeho událostmi je vlastně výchova i komunikace s Bohem. Je jen lépe či hůře zvládaná výuka.

Jak jim však říkat? Nelze je označit za běžné věřící ani filozofy, psychology či šamany. Nejpřesnější výraz je zasvěcenci, protože mají zasvěcení do tajemství komunikace s božskou intuicí. Část CHM patří do ezoteriky, protože obsahuje informace z Poznání, jež nejsou určeny pro tuto civilizaci.

 

 

1.4 Co umí intuice

Všechna náboženství mají své problémy, ale ani psychologie a filozofie ještě neodhalila všechny taje osobnosti a života samého. Nelze totiž přenést informaci, která nás přesahuje.

Channeling a channelingová mystika je může do značné míry odstranit, protože je účinnější než běžné duchovní a psychologicko-filozofické přístupy. Informace od intuice jsou totiž daleko dokonalejší než zprostředkované z filozofických či svatých knih. Ke každému intuice přistupuje individuálně, takže rizika demagogie a rituálů a zneužití moci jsou vyloučena.

Jde o uvolnění tvořivých sil intuice překonáním bloků ega. To však neznamená, že bude populární, naopak. Právě důraz na konkrétní prožitkovost světů intuice, přijímání její výuky, jakož i snadná kontrolovatelnost toho způsobí, že bude přijatelná jen pro hrstku jedinců, jako tomu bylo i minulosti.

Úkolem této knihy je ze zkušeností mnoha lidí prakticky popsat, jak takový proces provést a co se při něm děje. Rovněž zjišťuje, že intuice má daleko větší význam než se v dosavadní psychologii uvádí, ona totiž tvoří náš svět i s námi. Jsme vlastně jak my tak vesmír nekonečně složitou hierarchickou fraktálovou strukturou vytvořenou a řízenou podle určitého Záměru Sebepoznání Stvořitele, naplněním Potencionality Absolutna.

 

1.5  Vztah channelingové mystiky ke náboženství, New Age a mystériím

“Buďte dokonalí, jak dokonalý je váš Otec.”

“Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani na lidské srdce nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují"

„Blaze čistým v srdci, neboť oni uvidí Boha“

Nový Zákon

V duchovní oblasti panuje množství mýtů. Podle zkušeností mnoha zasvěcenců je nejpravdivější knihou Nový Zákon. Channelingová mystika má svou praxí blízko ke křesťanské mystice, hlavně ke kvakerům, ale církev ji nepřijímá, jako dlouho nepřijímala mystické proudy v ní samé. Zajímá se jen o vlastní výklad dogmat v bibli, nikoliv o živého Boha. Proto s Kristem i Bohem věřící nechtějí hovořit, ač tvrdí opak. Jakmile na to někdo poukáže, je napadán. Ale i farizejové obviňovali Krista z kontaktů s temnými silami. Mystikové minulosti měli problémy s přijetím v církvi, i když  někteří byli po smrti prohlášeni za svaté, dokonce sv.Terezie za Učitelku církve. Rozdílná je role modlitby jako prosby, ta je v CHM omezená. Zasvěcenec nežádá o nic, pouze tehdy, když je mu to naznačeno. Podobnost je i s hinduismem i dalšími náboženstvími, které vznikly na základě duchovních zážitků.

V mnoha odhledech se CHM podobá modernímu duchovnímu hnutí New Age. Nemá také rigidní dogmatickou věrouku víry a je založená na zkušenostech z prožitků. Řada osobností má k němu blízko, např. z transpersonální či hlubinné psychologie. Aldous Huxley, Stanislav Grof a Terrence McKenna svou prací oslovili mnoho lidí, kteří prožitkovými procesy navštívili světy intuice, i když jim tak ne vždy říkali.

Jsou zde však rozdíly. Intuice není v jejich dílech přijímána jako osobní Učitel. Její role je zamlčována. Nerozebírá se ani filozofie Stvoření, zejména ontologie, ani očistné procesy a problémy duchovního růstu.

Další podobnost je s různými mystérii zasvěcenců (eleuzínská, egyptská aj.), ale je o nich málo známo. Je to vlastně zvláštní druh psychoterapie a je mu podobná i tzv.médiumnita.

.

 

2. Procesy channelingu a channelingové mystiky

Channeling je brána do skutečné mystiky. Ta není určena pro harmonizaci tohoto života, ani pro získání mimořádných schopností, ale udělat maximum pro duchovní rozvoj, jež se zčásti projeví až v dalších inkarnacích. Je tedy značně odlišná od běžných lidských představ o ní.

(kráceno)

 

2.1 Druhy channelingu

1.Základní. O jeho výzkum se zasloužili vědci studující spiritistické jevy v druhé polovině 19. stol. (Flammarion, Kardec). Dr. Kautz ho v 80. letech 20.století zkoumal v Centru pro aplikovanou intuici v San Francisku a je autorem několika monografií. Prokázal, že média dávají informace, jež nikdy neměla a které jsou mimo jejich možnosti i schopnosti.

Využívají ho kartářky a jasnovidci, často také astrologové. Nevědomě i mnozí umělci, např. někteří skladatelé slyšeli hudbu, kterou jim božské síly seslaly a jen ji zapsali.

2.Duchovně zaměřený je známý z knih např. E. Cayceho a New Age, kteří se v literatuře někdy označují jako kontaktéři. Umožňuje pochopit zákony Stvoření, smysl individuality, roli intuice a zjistit karmický význam konkrétní události. Je však zaměřen pouze na informace. Hlavní význam komunikace je zde spíše v potvrzení existence vyšších úrovní vědomí, což části ega stále odmítají. Tím má intuice na člověka daleko větší vliv a duchovní vývoj probíhá rychleji.

Mystická zkušenost je zcela Jiná kvalita. Je vytržením popisovaným na mnoha místech bible. Přichází někdy spontánně, či v meditaci, často jako součást uměleckého zážitku, zvláště po požití některých drog známých ze šamanismu. Zažilo ji mnoho lidí, ale nemluví o ní. Málo z nich však přešlo k mystické výuce. Většinou zůstává u matné vzpomínky provázející běžný život jako nevysvětlený okamžik. Někteří se však o zážitky pořádně popálili.

3. Channelingová mystika nabízí velmi kvalitní a intenzivní, avšak po všech stránkách náročnou radikální duchovní Cestu. Je věčným mládím, protože je neustálým učením, oddělením se od demagogie jakýchkoliv nauk. Je otázka, jak nazývat ty, kteří tuto mystiku dělají. Často se prováděla v ezoterických mysteriích. Poznávat logiku Stvoření nejen informacemi, ale hlavně prožitky v meditacích. Není to krátká ani dlouhá, ale Přímá cesta.

Channelingová mystika má množství variant. Záleží na odevzdanosti, tj. ochotě přijmout mystický proces. Od velmi intenzivního, kterému je vše podřízeno (extrémní mystika), až po tzv. softmystiku. Je neúplnou mystikou, protože není prvotním zájmem. Odmítá přijmout její namáhavé, méně příjemné části a tísnivé transformační procesy, ba i úplnou odevzdanost. Prožívá problémy tedy jako součást životních dějů, aniž by si uvědomovala souvislost. Komunikaci používá jen na obecné a praktické otázky, meditací má jen málo. Je plna chyb, ale i tak je značným přínosem v duchovním rozvoji.

 

 

 

2.3 Výsledky channelingové mystiky

 

Co můžete do tří let očekávat jako přínos:

1)             Očistu – duševní hygienu, takže se naučíte nedělat vážné chyby, které způsobují problémy.

2)             Poznání – pochopíte mnohé důležité souvislosti o sobě, o Stvoření, ale i praktické záležitosti

3)             Bohatství pocitů – budete prožívat daleko větší šíři pocitů, i extatický božský pocit, který je nejsilnější v meditacích, slabější i mimo ně

4)    Podstatně zesílenou kvalitu osobnosti

5)    Jistotu, že jste vedeni Všemohoucí intuicí, Bohem, který řídí Vše. To vše zabrání negativitám (strach, žárlivost, nenávist, závist, malost). Cestu životy budete mít efektivní. Sice náročnou, ale přímou.

 

Na druhé straně je třeba přijmout, že ani při maximálně náročném přístupu nemůže být vývoj takový a tak rychlý, ani tak vysoko jak bychom chtěli.

 

2.4 Problémy v procesu channelingové mystiky

Channelingová mystika je Cesta přijetí intuice jaká je i s jejími Záměry, za její Dokonalostí i pocity. Je to však život v dualitách, stálé překonávání překážek a dlouhodobé odstraňování neznalosti, naivity a nerozvinutosti. Bolí neochota opouštět nezralé názory a představy ega o sobě, životě i duchovnosti samé. Nechtějí přijmout vyšší spoluúčast intuice, přijmout ji do svého života, ani nutnost oddělení se od tohoto světa.

To, co Kristus říkal o těžkém životě svých následovníků, stále platí, viz bible v L 9.23 "Potom jim všem říkal: Chce-li někdo přijít za mnou, ať se zřekne sám sebe a bere svůj kříž každý den a následuje mne.“

Obsahuje neuvěřitelnou pestrost zážitků. Kromě extatických i méně příjemné až bolestivé očistné, výchovné a transformační procesy, protože je vlastně silně zkoncentrovaným životem, vývojem. Únava je častá, rovněž zkoušky, různé zátěže i pokušení. Mystický vývoj totiž obsahuje nečekané a opakované procesy proměny často zesílených projevů problematických částí psychiky. Velmi bolestivé bývá u některých jedinců odkrytí obsahů třinácté komnaty. Po jejich poznání a odmítnutí je intuice bolestivě odstraňuje. Symbol toho je smrt hříchů a vzkříšení z mrtvých v NZ.

( pozn. pro web: zbytek této kapitoly zde není, týká se až pokročilejších zasvěcenců, od 3tího až 10tého roku vážného a uvědomělého praktikování channelingových technik a až na pokyn, či výběr vyšších božských sil k postupu do mystického typu vývojové transformace, někdy přichází samovolně, po zvládnutí těžké životní etapy pádu starých ideí, hodnot i nutné změny vzorců chování, tzv. psychospirituální krizi )

 

Klíčová slova: Channeling, mystika,meditace, zasvěcení, holistika, hlubinná psychoterapie, duchovnost, ezoterika, New Age, vytržení, entheogeny, holotropní vědomí, duševní hygiena, transcendentální zážitky

 

Věnování

Tato učebnice je věnována Dokonalé DOKONALOSTI Absolutna, jež je mimo vše známé, ale Vše Tvoří.

 

Poděkování

V knize jsou použity myšlenky mnoha božských sil intuice. Svými channelingovými výsledky a zkušenostmi přispěli členové skupiny, zejména šéfinspektor Miloš. Všichni si zaslouží poděkování.

 

Poznámky k druhému vydání

K channelingu i duchovnosti existuje množství přístupů. V knize je dán důraz na maximální pravdivost bez přehánění a účelových zjednodušení. Tato učebnice je vytvořena subjektem autora – inspektora channelingové mystiky, kterého nejvíce oslovila dobrodružná a přímočará římská kultura. Je v něm kombinace vlivu Krista a newageovské IAUE. Vodnář v ascendentu se projevuje v popisu, třídění a zobecnění dvanácti let channelingových zkušeností. Harmonická kombinace kořenových archetypů umožňuje mu velmi rychlý duchovní vývoj proměnou převážně spodních částí.

Kniha si neklade za cíl popsat Boha ani Jeho Stvoření, protože to ani není možné, jen popisuje Cestu. Má rysy cestopisného deníku po Hloubkách duše, neboť odráží dynamickou atmosféru průběhu procesu. Vždy byla snaha hledat pravdu, i když může bolet či studit. Učebnice vznikala řadu let, a proto obsahuje zkušenosti, jež se postupně vyvíjely k většímu vhledu a lehkosti. Druhé vydání je doplněno o množství nových poznatků, změnil se i název knihy. Zesílil psychoterapeutický směr na úkor náboženského. Ukázalo se totiž, že metody na zesílení intuice jsou poněkud lépe přijímané než postupy klasické mystiky. Věřící jsou bohužel rigidní. Termín intuice je dnes daleko obsažnější a přesnější než Bůh.

Je určena pro základní výcvik vybraných zájemců i pro přípravu instruktorů channelingové mystiky. Je přizpůsobena potřebám výuky, proto se v ní řada věcí opakuje a probírá z více stran, protože méně známé skutečnosti stále dělají začátečníkům problémy. Počítá se s tím, že další informace si budou zasvěcenci zjišťovat sami vlastní komunikací. V knize není uvedeno vše, některá ezoterická fakta nejsou určena pro veřejnost.

Autor nikomu nedoporučuje, aby se sám pokoušel o channeling nebo jinou podobnou či magickou metodu. Bez zkušeného instruktora by to mohlo dopadnout tragicky. Snadno by se mohl napojit na nekvalitní či nebezpečné síly. Někteří lidé mají totiž problémy s podílem dobra a skrytými magickými sklony. Negativitu je nutné nejdříve uvolnit a očistit, i strach a depresi.

Autor také upozorňuje, že ne všechny dostupné kurzy dostatečně varují před nebezpečím. Získané schopnosti se mohou použít zcela špatným způsobem. Lidé často mylně pokládají ego za boží dar, který má svobodnou vůli a může si dělat co chce. Odmítají existenci i roli božských sil, jež by narušovaly jejich plány.

Podle zkušeností není možné pouhým přečtením této knihy pochopit celou problematiku channelingové mystiky. Až po několikaleté meditační praxi je zasvěcenci již většina souvislostí ujasněna. Ale i pak je potřeba se stále učit.

Nepochopení a odmítání channelingové mystiky je časté, metoda se totiž vymyká běžným duchovním představám. Lidé nemohou pochopit, že většinu informací dostávají zasvěcenci telepaticky, a nikoliv z knih či od nějakého gurua. Nejlépe je odložit všechna unáhlená hodnocení a vyzkoušet metodu v praxi.

 

1. Principy Stvoření

Channeling není ideologie, ale metoda v duchovní práci. Informace přicházejí od božských sil každému zasvěcenci trochu jiné podle jeho aktuálních vědomostí a schopností. I oklikami je veden k následujícím pracovním poznatkům. Jsou sice dokonalejší než běžně přijímané představy, ale lpěním na nich popíráme Boha v Jeho Nepopsatelnosti. Je věčným Tajemstvím i Sám pro Sebe.

(kráceno)

 

 

 

Hierarchie sfér

Stvoření je nekonečně složitým umělým, tedy virtuálním Hyperprostorem stvořeným Absolutnem, složeným z mnoha sfér. Každá odráží vědomí obyvatel a pracuje jako jejich karmická škola Sebepoznání. My, jakožto Jeho Obraz, máme ve vědomí i nevědomí mnoho různých částí osobnosti. Jejich vyspělost a vzájemné vztahy vytváří psychiku osobnosti.

Channeling používá rozdělení, kde jednotlivé sféry odpovídají čakrám, jež symbolizují stupně (úrovně, dimenze). Vyšší má větší složitost, vibraci, počet rozměrů i dokonalejší vnímání, myšlení a jednání. Všechny se vyvíjejí. Vyšší jsou nadřízeni nižším a vychovávají je. Sféry, v nichž žijí, jsou:

 1.Fyzická - nejhutnější hmota, život minerálů, pouhá existence tvaru.

 2.Éterická - polohmotná struktura, udržuje fyzické tělo a spojuje ho s astrálním. Využívaná v léčitelství. Okultní a spiritistické jevy.

 3.Astrální – emoce tj. pudy, citové vazby, sex. Nejvyšší úroveň zvířat, využívaná i lidmi. Ani od pozitivních nelze  mnoho čekat, jsou vzdálené Bohu. Jejich velký vliv blokuje duchovní vývoj.

3,5 Astrálně-mentální - sféra pozemšťanů

 4.Mentální - myšlenkové názory a postoje. Verbální pojmy. Běžně používaná lidská dimenze.

4,5 - 4,8 Vyšší mentální - sféra polobohů, je intenzivně využívána umělci a mystiky.

 

Vyšší úrovně, jež je možno nazvat intuitivní:

 5.Nižší intuitivní - tvoří Ji nejkvalitnější čisté duchovní myšlenky i pocity. Je zdrojem geniality, běžnými lidmi málo využívána. Utváří detaily osudu člověka. Je to sféra bohů a nejčastější zdroj informací jasnovidců. Od tohoto stupně nikdo na Zemi nežije.

5,3 nejvyšší božská síla, jež je ještě podobná člověku. Aktivně utváří osud.

 5,5  Zde se téměř skokově mění božské vědomí. Vyšší intuitivní. Je již více podobné Bohu než člověku.

6. Karmická (bódhická či procesuální) - sféra Nadjá. Význam tohoto slova je však jiný než u dr.Freuda, odpovídá pojetí dr.Bruntona. Vytváří základní prvky karmy a osudu. Je téměř úplnou Dokonalostí a Neomylností. Zde žijí božstva čili bohové bohů.

 7.Vysoká intuitivní - nirvanická (átma, brahma) - Bůh, božské Já, Vše ve Všem v tomto vesmíru. Vytváří osnovu Všeho, ale je nad tím v úplné Dokonalosti. Je atributem Lásky, Dobroty a Harmonie. Dohlíží na harmonickou spolupráci celé hierarchie. Jen v některých případech přímo zasahuje do osudu. Pozor, v literatuře se často zaměňuje pojem nirvána s Absolutnem.

8.První nadnirvanická - od nirvanické se liší silnou Energií, kterou Tvoří. Je neovlivnitelná a neoblomná jako Král Projeveného Stvoření. Je nepopsatelně Vznešená, charakteristická Silou, Jistotou a Rozhodností. Méně často zasahuje do karmy člověka, ale vždy zvlášť silně. V meditaci ohromuje nejvyspělejší zasvěcence obrovitou až bolestivou Silou.

9.Řídící síla vesmírů - dodává světům Něžnost, Lehkost, Ladnost. Vychutnává jejich Jádro i Rozpuk. Je nejvyšší dimenzí, kterou lze v meditaci silně prožívat. Ohromení nekonečnou Dokonalostí je daleko větší než u nirvány.

10. a 11.Silové orgány vesmírů - rozpínací prvek. Sleduje nejvyšší Záměry jako systémový program, aby základní funkce vesmírů nebyly narušeny.

12. Nejvyšší intuitivní - Koordinátor Stvoření, Symbol Znaků - proniká do Podstaty. Definuje a programuje základní vzory - archetypy. Tvoří všechny druhy hierarchií a základní podobu vesmírů. Do osudu člověka téměř nezasahuje, vyšší již vůbec ne.

 

Ještě vyšší sféry jsou již více Celkem - Absolutnem, než Jeho částí:

13. Silová Struktura Nadvesmírů - vytváří Pole, v kterých se Vše tvoří, a Jeho hranice. Je prabožským Nádechem.

14. Bůh Otec - v Jeho rukou je osud vesmíru, který bude stvořen. Co napadne Jeho, je Stvořeno.

15. - 20. Božské Ctnosti - nejsou lidem známy. Jsou mimo projev.

21. Bůh Trojjedinosti - nejvyšší známá dimenze dějovosti.

22. - 24. - jsou již zcela utajeny.

Další tvoří Absolutno utvářením Sebe do kruhů. Je jich tedy nekonečné množství. Dimenze nekonečno je základem Všeho.

Pozn.: Slovo Bůh je vědomé zjednodušení, je jen hierarchie božských sil. Může také znamenat Absolutno.

Absolutno - Nepopsatelný Všetvořící Bůh Sám. Je současně základní jednotkou Vědomí, kterou Vše naplňuje. Nejvyšší i nejmenší. Spojuje svět projevený a neprojevený. Vrchol Paradoxů. Vdechuje Skutečnost, aniž má karmu, neboť je Svrchovaným Vládcem Všeho. Absolutno se jakoby dívá na Své Stvoření ze středu koule z kruhů archetypů. Jsme Vším současně, individualitou i Celkem, Absolutnem i dimenzemi.

V  hierarchii můžeme pozorovat střídání nesilových dimenzí s energetickými. Odpovídá to numerologickým principům. Osmička, desítka a třináctka vnímá v extázi jen Tvorbu. Po nějaké době odhalí ještě vyšší sféru a začne se opět věnovat jejímu zkoumání.

Záleží i na energetické oživenosti dimenze. Může být neaktivní, tj. potencionální až plně projevená, jež Tvoří silnou energií. Závisí to na Jejím úkolu a na tom, jak je zastoupena ve vědomí. Záleží tedy i na nás, jak božskou sílu využijeme a kolik prostoru Jí dáme. Další důležitý faktor je Její zkušenost, vytváří Jí stabilitu. Stupeň 2.5 až 5,5 má zřetelně oddělenou mužskou i ženskou část.

Běžné lidské vědomí využívá pouze stupně 3 a 4 a o vyšších neví, a ani nechce vědět. Občas využije jen intuici, tj. nižší božské síly. To je ego, blok vůči Bohu. V životě, který schopnosti ega mnohonásobně přesahuje, si stále vytváří problémy. Pokud přijme své vyšší části, nejprve v komunikaci, pak i v meditaci, je konec ega a vznikne rozšířené vědomí. Pudy, city a myšlenky mají i pak své místo ve vědomí, dokonce i jejich chyby a omyly. Je jich však podstatně méně, protože jsou vedeny intuicí.

Popsaná hierarchie je pouze zjednodušeným modelem. Pro účel výuky však vyhovuje. Je velmi starý, převzali ho  teozofové, Rudolf Steiner a řada současných autorů, ale existují i jiné s odlišnými názvy. Často se používá rozdělení na fyzické, éterické, astrální, mentální a duchovní tělo. Je to zjednodušení, které ještě lze akceptovat. Církve používají rozdělení na hříšníky a Boha, což je velmi hrubé i po doplnění mezistupně Nadjá. V bibli (1.P.3.22 a Zj.4.4) je však zmíněna složitější hierarchie.

 

Informace pro amatérskou komunikaci

 Amatérské pokusy o channeling nelze doporučit. Není mnoho těch, kteří to mají vyšším Já povoleno a labilním osobám by se psychický stav mohl podstatně zhoršit. Přesto se o komunikaci mnozí pokoušejí se střídavými úspěchy. Nepřesné návody  jsou v celé řadě knih. Pro takové zvědavce je nutno uvést základní informace, aby nebezpečí bylo co nejmenší:

 1.Zabraňte přístupu zlým silám! Komunikaci nedělejte ve stavu vzteku, rozčilení a strachu, ale jen v harmonii. Podobné přitahuje podobné, proto se připravte modlitbou, meditací nebo duchovní hudbou a na závěr poděkujte. Pokud je vám představa komunikace nepříjemná nebo se bojíte, nedělejte to. Nedělejte to pro zábavu.

 2.Každou otázku opakovaně a výslovně směrujte. Univerzální adresa je Nejvyšší inteligence dobra, ale není jisté, zda vám vždy odpoví Ona. Můžete oslovit Krista i Boha.

 3. Konzultujte své postoje. Neptejte se na budoucnost a banality, ani na záležitosti jiných, ale na rady. Ptejte se i na to, zda je otázka vhodná. Odpovědím slepě nedůvěřujte, ale ověřte si je, nejlépe přes spolehlivého jasnovidce, protože procento chyb bude poměrně vysoké. Verifikace je možná i kvalitní astrologií, numerologií, případně výkladem karet.

Psychowalkmany sice navozují inzerované stavy, ale v některých programech přivolávají nečistou magii. Na seznámení se změněným stavem vědomí či na prohloubení ponorů v meditaci jsou však vhodné. Nedoporučuji rovněž pokusy o komunikaci vizemi, protože v řadě případů došlo k psychickým poškozením. Pokud se dostanete do nebezpečné situace, volejte Boha nebo Krista. Pomůže vám to víc, než si myslíte.

Pro amatéry je vhodná komunikace kyvadélkem. Použijte svůj prsten, přívěšek nebo klíč. Nakreslete si dohodnutý slovník - podélný kyv je ANO, příčný znamená NE a krouživý pohyb znamená nechci odpovídat.

Laici si neuvědomují nebezpečí v aktivaci skrytých magických sklonů, jež je mohou stáhnout. Samostatně a bez schválení božskými silami je proto lépe se o komunikaci nepokoušet. Jako přípravu pro channeling je možno doporučit studium duchovní literatury, rozvoj uměleckých schopností, poslech kvalitní hudby nebo pobyt v přírodě o samotě. Dále relaxaci a modlitby, později holotropní dýchání nebo hypnotickou regresi či progresi.

 

2. Příklady channelingu

O Lásce od Panny Marie

Panna Marie je božský Zdroj zaměřený na Lásku. Řekla o Ní: Láska nechce nikoho předělávat a nic špatného někomu dělat, jen milovat. Milovat tak, že by se vydala za něj. Prolít za něj krev, když je potřeba. Neurazí se, jen Ji bolí hrubost. Možná, že v koutku pláče, ale zlomit se nedá, stále trvá. Nezná já a ty, je jen Jedno. Vidí v každém sebe, sebe jediného a rozdala by co má, jen aby udělala druhému radost. Je něžná a radostná, i když se setkává s nepochopením a odporem. Chce jen dávat, nic si brát. Nic zvláštního si nemyslí. Nepřemýšlí, nezkoumá, jen miluje a dává sebe. A co když je zneužívána, zeptalo se nadvědomí. I když je zneužívaná, stále dává a Láskou vše přetváří. Zlí lidé se k Ní tolik nedostanou, dodalo nadvědomí. Láska by neřekla slovo zlí. Nejsou zlí, mají jen málo Lásky a Já jim Ji dávám. Na další myšlenku nadvědomí reagovala: Láska nepoučuje, radí jen když byla vyzvána. Prvním zákonem je nedotknout se nikoho ani slovem.

 

Rozhovor s božskou Láskou

Je reálné žít čistou božskou Lásku? Ano, je to možné. I v zlém prostředí? Ano, i v tom. A nevede to k utrpení? Vede, ale nedá se nic dělat. Nepoškodí se tím osobnost? Poškodí, pokud není Láska dostatečně pevná. Ta pravá přežije vše a vejde do vykoupení. To znamená z hříchů? Ano, z nich. Láska je nejlepší prostředek u Boha nejvýše zapsaný, ještě více než harmonie. Jsou světy, kde je jen Láska, podobně jako víly žijí ve světě Harmonie? Jsou takové, je Tam nádherně, ale lidem nejsou přístupné. Jak se jmenují ty bytosti? Můžeš je nazývat jakkoliv. Mají fyzické tělo? Mají, proč by neměly? Jsou ty světy uspořádány hierarchicky? Ano, tak jako vše. Jaký je pak rozdíl mezi Nimi a světy víl? Nám jde o druhé, ne o sebe. Cítíme to jinak než Harmonie za každou cenu. To znamená, že tam vždy není? Ne vždy, Láska je na prvním místě.

Cítím, jako bys mi v poslední době radila současně s intuicí, ale Vaše rozdíly  jsou značné? Ano, je to tak, jsem nejvíce vzdálena od tvého středu či průměru osobnosti. Kdo z mé hierarchie by měl nejlépe rozhodnout, jaké ti dát místo? Jsi to ty. Jaká část mne? Ty, sám jediný. Já jsem ale hierarchie? Každý stupeň hierarchie by se měl rozhodnout, co potřebuje. S kterou dimenzí Lásky jsem nejvíce komunikoval? S pátou až šestou.

 

Rozhovor s  nirvanickou Inteligencí (božským Já)

Co mi chce říci má nirvanická inteligence? Miluji tě a sleduji tě. Můžeš mě zbavit agresivity a militaristických  sklonů? Ano, těš se. Podporuješ můj nový osud? Ano, jsou i jiné možnosti, ale  o nich ti nechci nic říci. Proč, když jsem s Tebou v kontaktu, působí na mě silné pocity a jde z Tebe trochu strach? Protože ve Mně je Vše. Jaký je rozdíl mezi dimenzí sedm a 14? Nepopsatelný. Můžeš  mne obejmout? Já tě stále objímám. Vnímat to je meditace? Ano. Ty opravdu můžeš vše? Ano, cokoliv a kdykoliv, jen něco je víc obtížné. Třeba ze mne udělat multimilionáře či žebráka? Ano, to nic není. Lze být osvícen v jednom životě? To je velmi těžké.  Mohu se k Tobě dostat? Má Energie je moc silná, ale dostat se můžeš už letos do 5. a 6. stupně na krátkou chvíli, ale musíš zčásti očistit tvé disharmonie. Proč? Ony Tam nesmějí být. Je jednota protikladů, tedy to, co je nad dobrem a zlem? Je to jinak, než si myslíte, Tvořivost Absolutna, jež rozdmýchává děje.

Co je to Já? Já je Vše, celý vesmír. A co jsou ti druzí? Nejsou druzí, jsou to části, zrcadla, jsi to Ty. I tvá vyšší Já jsou tvé části. Co je to Láska? Je to vztah Boha k tobě a všemu stvořenému. Je chyba chtít přeskakovat etapy, ukončit vtělování a odejít do nirvány? Dá se to tak říci. Musím vším projít? Ano. Je harmonie v každém ději? Harmonie je vždy, v každém ději a v každém pohledu, jen to pochopit.  Je Vše ve Všem. Co znamená ta vize, jak procházím celým Stvořením a vždy se dostanu tam, kam hledím? Ano, všude je to stejné, všude Dokonalé. I v naší dimenzi, která vůbec nechápe Stvoření?  I u vás je krásně. Tobě se líbí všude? Ano. I v koncentračním táboře? Vše má svoje důvody. A co by se stalo, kdybych to pochopil dokonale? Uvolnění od honění se, Osvícení, pochopení smyslu Života. Je lépe pro mystika chodit do zaměstnání, nebo žít v poustevně? Dělat si co chci je výrazně protiduchovní, ač se to egu líbí.

Z dalších odpovědí: Máš si lépe zorganizovat duchovní práci. Vyplýtváš energii na vedlejší úkoly a na hlavní ti pak chybí.  Jsi drsný k lidem i k sobě, chceš mít vzrušení, nesnášíš klidný život. Duchovnost však potřebuje klid a soustředění, jinak budeš ulítávat do různých světů a k tomu pravému se nedostaneš. Jen škvírou pozoruješ Boha, aby ses ujistil, že existuje, ale nechceš se Mu otevřít, protože by ti to rozvalilo stavbu, která je tvým výtvorem. To ovšem způsobuje další změny osudu, abys to pochopil. Už teď máš větší schopnosti, než využíváš. Pustili bychom tě dál, kdybys to vyřešil. Máš malou efektivitu duchovní práce, zabýváš se nedůležitými hračkami, to je zásadní chyba. Mohl bys pozorovat i různé světy najednou a přiblížit se svému pravému Já. Saháš Mu svými dětskými hrami jen na konečky prstů. Pouč se z chyb ostatních i z chyb tvých minulých životů.

Je pravda, že mám úkol na příští 3-4 životy?  Ano, máš se poprat s tím, co je v tobě a co tě shazuje na zem do bláta. Meditace ti dávají zážitky, ale zase spadneš, protože nejsi schopen se udržet. Bláto je stále stejného původu. Je pár lidí, s kterými jsi propojen a budou tě podporovat. Sami se tím naučí.

 

O sexu

Jak máme přistupovat k sexualitě? Beze studu, bez pocitu viny a beze strachu, neboť stud není ctnost a pocit viny není dobrota a strach není čest...  a taky bez chtíče, neboť chtíč není vášeň. A bez nevázanosti, neboť nevázanost není svoboda, a bez agresivity, neboť agresivita není dychtivost a samozřejmě bez představy ovládat, neboť ovládání nemá s láskou nic společného... Milovat sex je dobré, stejně dobré je milovat sám sebe... Ve skutečnosti je to povinné... Není dobré stát se závislým na sexu a na čemkoliv jiném. Sexem však nenahrazujte lásku... Nesnažte se získat moc nad druhými, ale moc s druhými...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Channelingová literatura

Tereza Ježíšova Život, Hrad v nitru, Cesta k dokonalosti

Jan z Kříže Temná noc duše

Andrews T. Jak se setkávat a radit s duchovními bytostmi

Rodegastová Emanuelova kniha

Sanya Roman Žít s radostí, Channeling, Duchovní růst - být svým vyšším Já

Walsch Hovory s bohem I až III, Přátelství s bohem

dr.Bucke R. M., Cosmic consciousness

Caddyová E. Vlny duše

 Zukav G. Sídlo duše

Strejček V. Planeta Logo

 Kardec A. Kniha duchů, Kniha médií

 dr.Weiss B.L. Mnoho životů, mnoho Mistrů

Palka R. Magický svět, Channeling

McLeanová P. Kontakty s duchovním strážcem

Jyoti, Anděl zavolal mé jméno

dr.Kautz W.H. Channeling - The intuitive connection

Boží milosrdenství. MC. Výběr z deníku blahoslavené sestry Faustyny

sv.Faustyna Kowalská Deníček. Boží milosrdenství v mé duši. Karmelitánské nakl.

dr Leary T. Záblesky paměti

E. Begradano Faustyna Kowalská, apoštolka božího Milosrdenství. Paulínky

Larsen J.A. Dveře dokořán

Danrich K. Vzestup : nová zasvěcení : duchovní hierarchie Země

McKenna T. Návrat k archaismu a Pokrm bohů, Hledání původního stromu poznání

Huxley A.Brány vnímání, Mokša, Ostrov

Kuchař J. Ayahuasca aneb Tanec s bohy, Santo Daimé: Poselství z druhého břehu

Kol. Psychedelie

Kristenová V. Rozhovor s vesmírem

MacLaine S.  Na tenkém ledě

Michalcová H. Vyprávění z onoho světa

dr.Moody R. Život před životem, Opětovná setkání

Kol. Encyklopedie mystiky I. –  VI.

Cibulková B. Logos, Kniha moudrosti

dr.Goldberg B. Minulé a budoucí životy

dr.Grof S. Dobrodružství sebepoznání, Holotropní dýchání, Psychologie budoucnosti.

dr.Vojáček Autogenní trénink

Klein B. Poznej svého anděla

Burda I. Rozhovory s poučením.....

Marciniaková B. Poslové úsvitu

Cooper D. Světla andělů

Kol. Hledač posvátných hub. Eseje pro G. Wassona

 

Existuje množství channelingových internetových stránek. Prohledávači např. http://www.morfeo.cz/ či www.google.com najdete např.: http://www.crystalinks.com/mesrelm.html http://www.medjugorje.org/olmmsgcz.htm http://www.channeling.net http://mystika.mysteria.cz http://www.volny.cz/hovory/

 

přejděte na web MysteryArt

Archív

Jste ve vědomém spojení se svou intuicí, či vnitřním rádcem?

34%
30%
23%
10%
0%
3%
0%

Jak se Vám líbí desing a obrázky?

62%
7%
31%

kontakt

Intago(zavináč)seznam.cz